שינקין- תל-אביבתל אביב - הצפון הישןצפון - ראש פינהסינרמה - יד אליהודרום - אשקלון

תקנון

נהלי רישום

המועמדות מתבקשות להמציא את המסמכים הבאים:

  1. להקפיד למלא את טופס ההרשמה כראוי כולל אישור רפואי חתום ע"י רופא המאשר את כשירותה של התלמידה להשתתף בלימודים המעשיים המתקיימים בבית- הספר (במקרים שבהם הרופא אינו מוכן למלא את הטופס המצורף, עליו לאשר בכתב כי על פי מיטב ידיעותיו והיכרותו את מצבה הבריאותי, מחלותיה, אשפוזים והליקויים הגופניים של המועמדת בעבר ובהווה, אין במצבה הגופני או הנפשי דבר העלול למנוע מהמועמדת ללמוד).
  2. לעבור שיעור ניסיון מלא אצל אחת ממדריכות פילאטיס סטודיו.
  3. להעביר תשלום עבור דמי הרשמה כפי שמפורט בכל קורס (דמי הרשמה לא יוחזרו, אלא אם הקורס אליו נרשמה המועמדת לא נפתח).

*פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים.

*מספר המקומות בכל קורס מוגבל.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מעמד התלמידה

| תלמידה מן המניין היא תלמידה שעברה את שלבי הקבלה, שילמה את שכר הלימוד ומסרה אישור רפואי כי בריאותה תקינה.

| תלמידה המעוניינת להפסיק את לימודיה תודיע בכתב על רצונה להפסיק את לימודיה.

תלמידה בהריון-

| על התלמידה להמציא אישור רפואי , המאשר היותה בהריון.

| חל איסור על תלמידה בהריון להשתתף בשיעורים מעשיים.

| אם בשל הריונה נמנעה התלמידה מלהשתתף בשיעורים המעשיים בהיקף של יותר מ-20%, רשאית מדריכת הקורס לדרוש השלמת שיעורים אלה, בקורס הבא.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

נוכחות בשיעורים

חלה חובה על כל תלמידה להשתתף בכל השיעורים העיוניים והמעשיים. במקרה של היעדרות מוצדקת יש להציג אישור מתאים.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

| עד 21 יום לפני מועד תחילת הקורס יהיה על התלמידה להסדיר את התשלום.

| במקרה של ביטול עד 7 ימים לפני פתיחת הקורס תחויב התלמידה ב-50% מעלות הקורס.

| במקרה של ביטול ההשתתפות, לאחר פתיחת הקורס לא יינתן החזר כספי מכל סיבה שהיא.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

כללי

| לתלמידה לא יינתן כל פיצוי עבור הוצאות הנלוות לטיפול הרפואי ו/או עבור אובדן ימי עבודה, אלא במסגרת ביטוח צד ג' של המכללה ובהתאם לתנאי הביטוח.

| אם חל שינוי במצבה הבריאותי של התלמידה במהלך הלימודים שלא במסגרת פעילותיו של בית-הספר, עליה להודיע על כך מיד ובלא דיחוי בכתב למזכירת המחלקה ו/או למדור רישום וקבלה.

| תלמידה אשר נפגעה בעת שהותה בתחומי המכללה או בעת פעילותו בשיעורים מטעם בית הספר נדרשת לדווח על פגיעתה לרכז הקורס או המדריך באותו שיעור. רכז הקורס חייב למלא דו"ח תאונה (אותו יוכל לקבל במזכירות המחלקה תוך 24 שעות משעת הפציעה). במקרה בו נבצר מהתלמידה לדווח על התאונה, ימולא דו"ח התאונה על ידי מנהל המחלקה.

| בית- הספר אינו מחויב כלפי התלמידה במתן שירותים רפואיים כל שהם ו/או פיצויים בגין קבלת טיפול רפואי זולת מתן עזרה ראשונה. האחריות לחברות בקופת החולים ו/או לכיסוי בטוח רפואי תחול על התלמידה בלבד לרבות האחריות לתשלום בגין שירותים רפואיים שתקבל התלמידה מכל גוף שהוא.

| תקנון זה הינו חלק מתקנון המכללה המורחב בו ניתן לעיין באתר האינטרנט או במשרדי המכללה.

| כל האמור בתקנון זה ובכל תוכן אחר של המכללה או מטעמה מתייחס לזכר ולנקבה.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

חובות לימודים

| השלמת חוב לימודי. תלמידה אשר חייבת בחינה תידרש להשלימה מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ-3 סמסטרים מסיום הלימודים.

| מעבר ל-3 סמסטרים תחויב התלמידה בלימוד המקצוע מחדש.

| תלמידה חייבת להשלים לימודיה בתוך 6 שנים מיום תחילתם. לא עמדה בתנאי זה- תידרש ללמוד את כל המסלול מחדש.

| על התלמידה לעמוד בכל חובות הלימודים, ע"פ הכתוב בסילבוס. תלמידה אשר לא תעמוד בכל החובות הלימודיים לא תוכל לקבל תעודת גמר.

| התלמידה תהיה חייבת להשלים את כל העבודות, התרגילים והמבחנים עד למועד שנקבע על ידי בית הספר או עד למבחן הגמר בנושא. במקרה של אי השלמת מקצוע כלשהו, ירשם לתלמידה חוב לימודי.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בחינות וציונים

| ציון עובר בבחינה עיונית או מעשית הוא מינימום 75.

| חובה על כל תלמידה להשתתף בכל הבחינות במועד במועד א'. היעדרות מבחינה ללא אישור מוקדם תיחשב לכישלון במבחן. תלמידה שנכשלה במועד א'-  זכאית להשתתף בבחינה במועד ב'.

| במקרים חריגים כגון מחלה, מילואים או אבל משפחתי שבעטיים לא תוכל התלמידה להשתתף בבחינה  (במועד א' ו/או במועד ב') תהיה ראשית להיבחן במועד מיוחד. באישור מנהל בית הספר.

| ערעור על ציון – תלמידה רשאית לערער על ציון בבחינה בכתב ולא יאוחר משבוע מיום פרסום תוצאות הבחינה. הערעור יוגש על גבי טופס מיוחד, שניתן לקבלו במשרדי בית הספר ובו תפרט התלמידה את נימוקיה לערעור.

| המורה המתייחס לערעור על הבחינה רשאי להשאיר את הציון כמו שהוא, להעלותו או להורידו.

| תוצאות הערעור הן סופיות. המורה הבודק ידווח למנהל בית הספר על תוצאות בדיקתו על גבי טופס הערעור.